Нaуковa роботa кaфедри хaрчових технологiй

     

    Нaуково-педагогiчний персонал кафедри харчових технологiй активно поєднує викладацьку роботу iз науковою дiяльнiстю, що сприяє пiдвищенню рiвня ефективностi навчального процесу, удосконаленню змiсту навчання iз урахуванням сучасного стану i тенденцiй розвитку харчової промисловостi та ресторанного господарства, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення пiдготовки фахiвцiв з спецiальностi 181 «Харчовi технологiї».
     Наукова робота викладачiв кафедри харчових технологій здiйснюється за такими напрямами: виконання дисертацiйних дослiджень; пiдготовка монографiй, наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; наукових публікацій  у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; участь в наукових семiнарах, круглих столах, науково-практичних конференцiях рiзних рiвнiв; керiвництво науковою роботою студентiв, органiзацiя студентських конференцiй та круглих столiв.
       У своїй роботi нaуково-педагогiчний персонал кaфедри орiєнтується нa нaйновiшi досягнення теорiї i прaктики харчової промисловості та ресторанного господарства, сучaснi свiтовi стaндaрти, впровaдження iнновaцiйних технологiй нaвчaння, комплекснiсть зaбезпечення нaвчaльного процесу, проведення нaвчaльно-ознaйомлювaльних екскурсiй. Це дaє змогу мaйбутнiм фaхiвцям харчових технологій здобувaти ґрунтовнi знaння iз професiйно-орiєнтовaних дисциплiн i прaктичнi нaвички. Нaуково-педагогiчний персонал кафедри харчових технологiй активно поєднує викладацьку роботу iз науковою дiяльнiстю, що сприяє пiдвищенню рiвня ефективностi навчального процесу, удосконаленню змiсту навчання iз урахуванням сучасного стану i тенденцiй розвитку харчової промисловостi та ресторанного господарства, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення пiдготовки фахiвцiв з спецiальностi 181 «Харчовi технологiї».
      У своїй роботi нaуково-педагогiчний персонал кaфедри орiєнтується нa нaйновiшi досягнення теорiї i прaктики харчової промисловості та ресторанного господарства, сучaснi свiтовi стaндaрти, впровaдження iнновaцiйних технологiй нaвчaння, комплекснiсть зaбезпечення нaвчaльного процесу, проведення нaвчaльно-ознaйомлювaльних екскурсiй. Це дaє змогу мaйбутнiм фaхiвцям харчових технологій здобувaти ґрунтовнi знaння iз професiйно-орiєнтовaних дисциплiн i прaктичнi нaвички.

Науковий доробок викладачів кафедри

Колісниченко Тетяна Олександрівна

1.Колісниченко Т.О., Чабаненко М.В. Розробка технології м’ясо-рослинних січених напівфабрикатів підвищеної харчової цінності з йодвміщуючими добавками Темат. зб. наук . пр. «Обладнання та технології харчових виробництв». – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. –  Вип. 30 – С.80 -84
2. Колісниченко Т.О., Северин О.А., Новік Г.В., Дятченко К.А. Дослідження енергозберігаючої обробки  харчових продуктів. Вісник НТУ «ХПІ», 2016 №29 (1191) Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. –С. 71-74.
3. Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Мацук Ю. А., Листопад Т.С., Удосконалення технології соусів емульсійного типу за рахунок використання водоростевої сировини. Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної   медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. –  Львів : ЛНАВМ, 2017. – Т. 19. – № 80. – С. 74–79.
3. Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Мацук Ю.А., Листопад Т.С. Удосконалення технології страв із риби з метою підвищення їх харчової цінності. /Збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» серія «Технічні науки» –  Полтава : ВНЗУ «ПУЕТ», 2017. – № 1(83)– С. 16-24. (Муслін рибний з журавлиною, кнелі з рибного мусліну з журавлиною).
4. Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Савченко А.М., Чернушенко О.О. Розробка технології солодких соусів підвищеної харчової цінності. Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 18. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 66-75.
5. Дейниченко Г.В., Листопад Т.С., Колісниченко Т.О. Обґрунтування доцільністі використання водоростевої сировини при виготовленні соусів із дикорослих та культивованих ягід. Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 18. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 29-37.
6.Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Мацук Ю.А., Марченко І.М. Сучасні аспекти використання рибної сировини у технологіях м'ясомістких продуктів. Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 18. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 153-158.
7. Дейниченко Г.В., Сердюк Л.В., Мардар М.Р., Колісниченко Т.О. Формування споживчих властивостей комбінованих зернових продуктів. Харків: Факт, 2012. – 352 с.
8. Г.В. Дейниченко, Л.Л. Івашина, Т.О. Колісниченко. Технологія молочно-білкових запіканок з використанням йодвміщуючих водоростевих добавок. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 124 с.
9. Навчальний посібник. Дипломне проектування: навч. посіб. / за ред. проф. Г. В. Дейниченка. – К.: Фірма «ІНКОС», 2015. – 470 с.
10. Дейниченко Г.В., Колісниченко Т.О., Войцицька А.Д., Чабаненко М.В. «Спосіб одержання емульсійного соусу». Патент на винахід № 103819А 201203326 від 25.11.13– Бюл. № 22
11. Дейниченко Г.В., Колісниченко Т.О., Войцицька А.Д., «Спосіб одержання емульсійного соусу з фукусом». Патент на винахід № 103824 А 201203611 від 25.11.13– Бюл. № 22
12.Дейниченко Г.В., Крамаренко Д.П., Лазарєва Т.А., Скородумова О.Б., Колісниченко Т.О., Нечволод В.А. «Спосіб отримання макаронних виробів». Патент на корисну модель UA № 90270 від 26.05.2014. – Бюл. № 10
13.Дейниченко Г.В., Юдіна Т.І., Колісниченко Т.О., Івашина Л.Л., Вілков С.М., Лазарєва Т.А., Губорева Д.В. «Спосіб виробництва емульсійного соусу». Патент на корисну модель UA № 90266 від 26.05.2014. – Бюл. № 10
14. Дейниченко Г.В., Колісниченко Т.О., Івашина Л.Л., Лазарєва Т.А., Вілков С.М., Шаталова А.С. «Спосіб одержання запіканки». Патент на корисну модель  UA № 90267від 26.05.2014. – Бюл. № 10
  

Мельников Костянтин Олексійович

1. Мельников К.О.,  Купченко А.В., Перевалов Л. Г. Дослідження процесу обробки насіння соняшнику перед обрушенням шляхом ІЧ–випромінювання в щільному–парі. Жур. хранение и переработка зерна –2013, №10. –С.64–66
2. Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Мацук Ю. А., Листопад Т.С., Удосконалення технології соусів емульсійного типу за рахунок використання водоростевої сировини. Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної   медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. –  Львів : ЛНАВМ, 2017. – Т. 19. – № 80. – С. 74–79.
3. Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Мацук Ю.А., Листопад Т.С. Удосконалення технології страв із риби з метою підвищення їх харчової цінності. /Збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» серія «Технічні науки» –  Полтава : ВНЗУ «ПУЕТ», 2017. – № 1(83)– С. 16-24. (Муслін рибний з журавлиною, кнелі з рибного мусліну з журавлиною).
4. Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Савченко А.М., Чернушенко О.О. Розробка технології солодких соусів підвищеної харчової цінності. Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 18. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 66-75.
5. Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Мацук Ю.А., Марченко І.М. Сучасні аспекти використання рибної сировини у технологіях м'ясомістких продуктів. Праці / Таврійський державний агротехнологічний університет – Вип. 18. Т 1 – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – С. 153-158.
6. Дейниченко Г.В., Мельников К.О.,  Колісниченко Т.О.,  Войцицька А.Д., Стороженко А.Г. Пат. 103818. Спосіб виробництв а майонезу з добавкою гідролізату з молюсків –  № a 2012 03296; Заявл. 20.03.2012; Опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22. – 3 c.

 

Мацук Юлія Анатоліївна

 1.Vasil Pasichnyi, Anatoliy  Ukrainets, Dmytro Shvedyuk, Al–Hashimi Haider Muhamed. Yuliiа Matsuk Optimization of the canned poultry meat sterilization formula with hydrocolloids Technology and equipment of food production Eastern–European Journal of Enterprise Technologies  4/11 ( 88 ) 2017. – Р. 29–34 (Scopus, Index Copernicus).
 2. Study of the сhemical composition of cranberry and the use of berries in food technology/ G. Khomych, Y. Matsuk, Y. Nakonechnaya, N. Oliynyk, L. Medved // Technology and equipment of food production Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6/11 ( 90 ) 2017. – Р. 59-66 (Scopus, Index Copernicus).
3. Пасічний В.М., Гередчук А.М., Мороз О.О., Ястреба Ю. А. Дослідження факторів пролонгації термінів зберігання м’ясних і м'ясомістких продуктів  Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ, 2015. – № 4. –  Т.21. –  С. 224 –230.
4. Ястреба Ю.А., Пасічний В.М. Удосконалення технології м’ясних січених напівфабрикатів шляхом використання добавок гідроколоїдів  Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2015. – Вип. № 1 (21). – С. 250–257.
5. Ястреба Ю.А., Пасічний В.М., Положишникова Л.О. Технологія  м’ясних  консервів  із використанням альгінату натрію Науковий вісник Львівського Національного    університету ветеринарної     медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. –  Львів : ЛНАВМ, 2015. – Т. 17. – № 4 (64). – С. 197–201.
6. Мацук Ю.А., Пасічний В.М., Іщенко Н.В., Супрун Е.М. Теоретичні та прикладні аспекти виробництва м'ясо–рибних напівфабрикатів Науковий вісник Львівського Національного  університету ветеринарної  медицини та біотехнологій  ім. С.З. Гжицького. –  Львів : ЛНАВМ, 2016. – Т. 18. – № 2 (68). – С. 171–177.
7. Іщенко Н.В., Мацук Ю.А. Використання дикорослої сировини у виробництві бісквітних напівфабрикатів Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія технічні науки). –  Полтава : ВНЗУ «ПУЕТ», 2016. – № 1 (68). – С. 36–44. (Index Copernicus)
8. А.І. Українець, В.М. Пасічний, Д.А. Шведюк, Ю.А Мацук. Дослідження здатності до протеолізу м’ясних січених напівфабрикатів функціонального призначення Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної     медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. –  Львів : ЛНАВМ, 2017. – Т. 19. – № 75. – С. 129–133.
9. Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Мацук Ю.А., Листопад Т.С., Удосконалення технології соусів емульсійного типу за рахунок використання водоростевої сировини Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С.З.Гжицького. –  Львів : ЛНАВМ, 2017. – Т.19 – №. 80 – С.74–79.
10. Шидакова-Каменюка О.Г., Новік Г.В., Чернушенко О.О., Мацук Ю.А. Дослідження особли-востей складу шротів кедрового і волоського горіхів та здобного печива з їх використанням методом ІЧ-спектроскопії Науковий вісник Львівського Національного    університету ветеринарної     медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. –  Львів : ЛНАВМ, 2018. – Т. 20. – № 85. – С. 56–61.
11. Мельников К.О. Колісниченко Т.О., Мацук Ю.А.  Марченко І.М. Сучасні аспекти використання рибної сировини  у технологіях м'ясомістких продуктів
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18. – Том 1.– С.153-158
12. К. О. Мельников, Т.О. Колісниченко, Ю.А. Мацук, Т.С. Листопад  Удосконалення технології страв із риби з метою підвищення їх харчової цінності Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія технічні науки). –  Полтава : ВНЗУ «ПУЕТ», 2017. – № 83 (1). – С. 16–23.
13. Ястреба Ю.А., Пасічний В.М. Сучасні аспекти використання грибної сировини в технологіях м’ясних та м'ясомістких продуктів / Ю.А. Ястреба,
В.М. Пасічний – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 150 с. Монографія.
14. Мацук Ю.А., Пасічний В.М., Тущенко Л.О. Спосіб виробництва м’ясних січених напівфабрикатів Пат. 111506 Україна МПК А 23L 13/40 (2016.01), заявник і патентовласник  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – № u 2016 05319; зявл. 16.05.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
15. Ястреба Ю. А., Пасічний В.М., Юрчишина Л.М., Похитон О.О.  Пат. 108952 Україна МПК А 23L1/317 (2006.01) Спосіб виробництва м’ясних паштетів, заявник і патентовласник  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – № а 201403283; зявл. 31.03.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12.
16. Мацук Ю.А., Пасічний В.М., Cупрун Е.М. Спосіб виробництва м’ясо–рибних січених напівфабрикатів Пат. 117781 Україна МПК  А 23L 13/40 (2017.01), заявник і патентовласник  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – № u 201700173; зявл. 04.01.2017; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13
17. Мацук Ю.А.,Олексюк І.Г. Склад кексу безглютенового Пат. 121508 Україна МПК А 21 D 13/08 (2017.01), заявник і патентовласник  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – № u 201705618; зявл. 06.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23.
18. Мацук Ю.А.,Бакало О.М. Спосіб виробництва виробів із дріжджового тіста Пат. 121568 Україна МПК А 21 D 13/00 (2017.01), заявник і патентовласник  Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – № u 201705996; зявл. 15.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23.

Кондратюк Наталія В’ячеславівна

1. Kondratyuk, N., Garkusha, I. The research and analysis of the chocolate nut butter with polyfunctional properties // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. (Scopus, Index Copernicus)
2. Stepanova, T., Kondratjuk, N., Pyvovarov, Y. Influence of sucrose on structural and mechanical properties of the system based on «jelly forming semi-finished product for jelly products // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. (Scopus, Index Copernicus)
3. Bolshakova, V., Kondratjuk, N., Pyvovarov, E. Culture medium development for lactobacillus acidophilus encapsulation // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. (Scopus, Index Copernicus)
4. Pyvovarov, I.P., Votselko, S.K., Kondratiuk, N.V., Neklesa, O.P., Hrynchenko, O.O. Role of calcium-alginate gel as protection component of Bifidobacterium lactis BB 12 strain from aggressive agents of gastro-intestical tract // Mikrobiolohichnyǐ zhurnal (Kiev, Ukraine : 1993). – 2014.
5. С.І. Оковитий, Є.П. Пивоваров, Н.В. Кондратюк та ін. Дослідження харчових систем на основі пектину. Квантово-хімічне моделювання димерів галактуронової кислоти // Вісник НТУ «ХПІ» -2017, – Вип. 7 (1229) – С.194-199.
6. N. Kondratjuk, Y. Pyvovarov, A. Padalka, Rheological properties of food film-forming gels on the basis of uroconate polysaccharides // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. Х.: ХДУХТ – 2017. – Вип. 2(26). – C. 211-215.
7. Kondratjuk N.V., Okovyty S.I., Pyvovarov Y.P., etc. Quantum-chemical modeling of urinate polysaccharides dimers in the strategy of creating food biodegradated coatigs // Вісник НТУ «ХПІ» Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів, 2017. – C. 99-104.
8. Кондратюк Н.В. Методологія вивчення показників якості солодких страв з капсульованими пробіотичними мікроорганізмами // Вісник НТУ «ХПІ». - № 39 (1148), 2015 – С. 103-107.
9. Кондратюк Н.В. Використання гелів харчових плівкоутворюючих на основі суміші уронатних полісахаридів у виробництві оболонок для рибних закусок // Вчені записки Тавр. нац. університету ім. В.І. Верадського.2018. – Серія «Технічні науки». – Т. 29 (68). - № 1. – Ч. 3. – С. 48-53.
10. Наукові аспекти технології солодких страв з капсульованими пробіотичними мікроорганізмами : Т 38 монографія / Н. В. Кондратюк [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 138 с.
11. Пат. 108889 Україна, МПК: А 23, L 15/00 Спосіб отримання порошку яєчної шкаралупи / Т.М. Степанова, Н.В. Кондратюк. –  № 201511507; Заявл. 23.11.2015; Опубл. 10.08.2016.

 

Чернушенко Олена Олександрівна

 1. Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Савченко А.М., Чернушенко О.О. Розробка технології солодких соусів підвищеної харчової цінності  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2018.- Вип. 18. Том.1. - С 66-75
 2. Саєвич О.В., Чернушенко О.О. Вплив мікрохвильової сушки на структуру желатину.  Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2018. - Вип. 18. Том.1. - С.167-174
 3. Шидакова-Кармелюк О.Г.,Новік Г.В., Чернушенко О.О., Мацук Ю.А. Дослідження особливостей складу шротів кедрового і волоського горіхів та здобного печива з ії використанням методом ІЧ-спектроскопії. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З.Іжицького 2018, - Том 20, №85. – С.56-61.
4.Чернушенко О.О., Саєвич О.В, Кинетические характеристики замікания и размікания цистеиновіх циклов в комплексах хрома (III). WORLD SCIENCE  № 1(5), Vol.2, 2016, - Р.5-11 (Index Copernicus (IC)
5.Чернушенко О.О. Будова комплексних сполук хрому(ІІІ) з β-аланіном.  WORLD SCIENCE - 2(2),Vol.2.2015 - pp. 17-23 (Index Copernicus (IC)
6.Чернушенко О.О., Саевич О.В.  Комплексообразование катионов Ni(ІІ) с амінокислотами. WORLD SCIENCE  № 2(18), Vol.5,  2017, - Р. 18-22 (Index Copernicus (IC)
7. Чернушенко О.О., Саєвич О.В. Гіпоглікеічні властивості амінокислотних сполук хрому (ІІІ) WORLD SCIENCE  № 2(30), Vol.2, 2018, -
Р. 46-50  (Index Copernicus (IC)
8. Чернушенко О.О. Будова комплексів хрому(ІІІ) з етилгліцином та аланіном. Вісник Дніпропетр. ун-ту. - Серія Хімія. -2016. - Вип.24., № 2 – С.81-87 (Web of Science).

 

Новік Ганна Вікторівна

1.Шидакова-Каменюка О.Г., Новік Г.В., Олійник С.Г., Запаренко Г.В. Вплив продуктів переробки горіхової сировини на технологічні властивості борошна пшеничного. Наукові праці НУХТ : зб. наук. праць / НУХТ. – К., 2017. – Т. 23, вип. 4. – С. 183–190.
2. Перспективи використання шротів горіхової сировини для збагачення борошняних кондитерських виробів. Прогресивні техніка та технологія харчових виробництв, ресторанного господарства та торгівлі: Зб. Наук. праць ХДУХТ. – Харків: ХДУХТ, 2015. – Вип. 2 (13). – С. 69-81.
3. Колісниченко Т.О., Северин О.А., Новік Г.В., Дятченко К.А. Дослідження енергозберігаючої обробки  харчових продуктів. Вісник НТУ «ХПІ», 2016 №29 (1191) Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. - С. 71-74.
4. Shidakova-Kamenyuka E.G, Novik А.V, Bolkhovitina E.I Analysis of contents of main nutrients in the products with walnut and pine nuts processing «Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky». – 2017 – №. 5 (4). – Р. 121-124
5. Шидакова-Каменюка О.Г., Новік Г.В., Чернушенко О.О., Мацук Ю.А. Дослідження особливостей складу шротів кедрового і волоського горіхів та здобного печива з їх використанням методом ІЧ-спектроскопії Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. –  Львів : ЛНАВМ, 2018. – Т. 20. – № 85. – С. 56–61.
6. Шидакова-Каменюка О.Г., Новік Г.В., Рогова А.Л., Савенко А.Д. Оцінювання впливу горіхових шротів на якість здобного печива під час зберігання. Прогресивні техніка та технологія харчових виробництв, ресторанного господарства та торгівлі: Зб. Наук. праць ХДУХТ. – Харків: ХДУХТ, 2018. – Вип. 1 (27). – С. 69-83.
7. Хмеловська С.О., Применко В.Г., Новік Г.В. Навчальний посібник із дисципліни «Етнічні кухні та організація харчування на підприємствах туристичної індустрії». Д.: РВВ ДНУ, 2017. – 120 с.
8. Лисюк Г.М., Шидакова-Каменюка О.Г., Новік Г.В., Якуніна Д.С.  Патент на корисну модель. «Спосіб виготовлення здобного печива». UA № 100817.Від 10.08.2015. Бюл. № 15

 

Листопад Тамара Сергіївна

1. Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Мацук Ю.А., Листопад Т.С., Удосконалення технології соусів емульсійного типу за рахунок використання водоростевої сировини Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій  ім. С.З. Гжицького. –  Львів : ЛНАВМ, 2017. – Т.19 – №. 80 – С.74–79.
2. Мельников К.О., Колісниченко Т.О., Мацук Ю.А., Листопад Т.С., Удосконалення технології страв із риби з метою підвищення їх харчової цінності. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі (Серія «Технічні науки») Полтава : ВНЗУ «ПУЕТ», 2016. – № 1 (68). – С. 36–44.(Index Copernicus)
3. Дейниченко Г.В., Листопад Т.С.,. Колісниченко Т.О., Обґрунтування доцільності використання водоростевої сировини при виготовленні соусів із дикорослих та культивованих ягід. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – Вип. 18. – Том 1.– С.29-36
4. Дейниченко Г.В., Колісниченко Т.О., Листопад Т.С., Розробка технології ягідних соусів з йодвміщуючими добавками з урахуванням їх впливу на органолептичні показники. Науковий вісник Львівського Національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. –  Львів : ЛНАВМ, 2017. – Т.20 – №. 85 – С.107–113.